A A A

Fala życiowa estrogenów

Jestem przekonana, że fala życiowa estrogenów — to znaczy podwyższanie się ich poziomu w miarę zbliżania się klimakterium — układa się wyżej u wysokoestrogennych, średnio (por. rys. 3) u śred-nioestrogennych i niżej u niskoestrogennych. U wszystkich wyżej wymienionych typów kobiet całożyciowy wykres krzywej estrogenowej niewątpliwie jest podobnie wygięty, tylko usytuowanie jej może być w ramach niskich, średnich czy wysokich. Tak wynikałoby z logicznych rozważań, ale niestety nie miałam szans na wykreślenie krzywych dla poszczególnych grup, ponieważ kobiet nisko- i wysoko-estrogennych jest tak niewiele. Zebranie materiału, na którym można by to bezspornie udowodnić, wymagałoby przebadania wielu tysięcy kobiet w dużym zakładzie naukowym. I trzeba przy tym pamiętać, że profile nisko- i wysokoestrogenne spotyka się stosunkowo rzadko, a obserwacja ich musiałaby obejmować całe życie lub ograniczyć się do zebrania dostatecznej ilości badań z różnych okresów życia.